Technologie NUENEX

Aktivní molekuly pro technologii NUENEX

Aktivní molekuly pro technologii NUENEX

Hlavní předností technologie NUENEX je její schopnost nechávat materiály pojmout aktivní molekuly. NUENEX je kompatibilní s širokou škálou molekul používaných v průmyslových, kosmetických a zdravotnických výrobcích, v potravinách i krmivech.


  • Přírodní molekuly a extrakty – přírodní molekuly a výtažky najdou své použití v přírodním léčitelství, kosmetice, potravinářství i v krmivech. Přírodní extrakty jsou bohaté na molekuly, které jsou náchylné k oxidaci a fotodegradaci, či citlivé na tepelné namáhámí (např. antioxidanty, protizánětlivé molekuly, vitamíny, enzymy a polymerové molekuly). Při výrobě, skladování nebo používání může dojít k podstatnému snížení jejich účinnosti kvůli oxidaci, teplotnímu šoku nebo degradaci vlivem UV záření. Technologie NUENEX umožňuje takové molekuly enkapsulovat do polymerových matric, což zvýší jejich stabilitu a ochrání je před poškozením.
  • Soli a anorganické živiny – pro přípravu vysoce mineralizovaných matric lze nanovlákna obohatit o soli a/nebo jejich cheláty. Jsou-li tyto molekuly enkapsulovány, může se prodloužit jejich rozpouštěcí rychlost, lze je ochránit před pohlcováním vlhkosti, zakrýt jejich nepříjemnou chuť nebo regulovat jejich uvolňování a dostupnost. Použití se nabízí hlavně v oblasti kosmetiky, potravinářství, krmiv a půdních hnojiv nové generace.
  • Vitamíny a výživové molekuly – vitamíny a výživové molekuly bývají náchylné k degradaci vlivem okolního a biologického prostředí. Navíc u nich, z pohledu chemie, často narážíme na problémy s rozpustností a biodostupností. NUENEX umožňuje efektivní nanoenkapsulaci vitamínů a výživových molekul a reguluje jejich biodostupnost v kosmetických, biomedicínských a potravinářských výrobcích a krmivech.
  • Malé hydrofobní molekuly a léčiva – malé hydrofobní molekuly a léčiva často naráží na problém špatné rozpustnosti ve vodě. Jejich nanoenkapsulace do nanovláken z PVP, PEG nebo derivátů celulózy pomocí unikátní technologie emulzí zajištěné technologií NUENEX se projeví zlepšením jejich rozpustnosti. Zvlákňováním molekul na nanovlákna získáváme pevné disperze se sníženou krystaličností – tato technologie zvlákňování emulzí umožňuje kombinovat vhodné pomocné látky bez rizika oddělování fází při uskladnění. Je vhodná pro širokou škálu léčiv včetně antibiotik, antivirotik, protizánětlivých léčiv, analgetik i cytostatik. Z tohoto ohledu je vhodná pro použití ve farmaceutickém průmyslu či při výrobě zdravotnických prostředků, lze ji však využít pro jakékoli malé hydrofobní molekuly i v jiných odvětvích (např. potravinářství, kosmetika).
  • Malé hydrofilní molekuly a léčiva – v případě malých hydrofilních molekul nebývá s jejich rozpustností problém. NUENEX však řeší zásadní komplikaci u malých hydrofilních molekul, a to jejich rychlou rozpustnost, která znesnadňuje pokusy o jejich dlouhodobé uvolňování. Díky emulgaci mají směsi zpracované technologií NUENEX strukturu jádra a pláště, což jim umožňuje bariérovou kontrolu uvolňování v řádu nanometrů. Možnost vytvářet současně homogenní pevné disperze a mechanismy uvolňování s bariérovou kontrolou zlepšuje reprodukovatelnost profilu uvolňování a pomáhá řešit komplexní úskalí výroby směsí. Hlavní využití se nabízí pro zdravotnické prostředky a ve farmacii. Technologie však najde uplatnění i v jiných odvětvích průmyslu, a to pro časově řízené uvolňování tužidel a dalších rychle rozpustných molekul.
  • Bílkoviny a peptidy– aktivní molekuly s proteinovou bází jsou jádrem inovací ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, ve zdravotnických prostředcích a v doplňcích stravy. Co se týče enzymů, hormonů, růstových faktorů, imunoterapeutik, vakcín, antimikrobiotik nebo kosmetologických peptidů, je jejich stabilita a dlouhodobá funkce obrovskou překážkou při vytváření směsí. Díky emulgaci dokáže NUENEX spolehlivě zapouzdřit molekuly do nanovláken a ochránit je tak před degradací vlivem prostředí a rozpouštědel. NUENEX je netermální metoda, jejímž výsledkem je rychlé odpaření rozpouštědel a utvoření pevné disperze. Výběrem vhodných polymerů lze načasovat uvolňování aktivních molekul i jejich uvolňování spouštět či imobilizovat, což zvyšuje jejich praktickou hodnotu.
  • Probiotika – probiotika (spory bakterií a hub) nabývají na popularitě v celé řadě výrobků pro chytré zemědělství, v doplňcích stravy i v kosmetickém průmyslu. NUENEX umožňuje šetrnou a efektivní enkapsulaci probiotik. V prvé řadě chrání šetrná enkapsulace za pokojové teploty probiotika před poškozením a ztrátou aktivity. Navíc lze výběrem aktivních molekul dosáhnout dalších funkcí, jako např. regulovaného uvolňování, uvolňování citlivého na pH nebo maskování chuti.
  • Liposomy a měkké systémy dodávání na bázi nanočástic – liposomy, polymerosomy, částice lipidů v pevném skupenství a další systémy měkkých nanočástic jsou hojně využívány pro dodávání aktivních molekul. Díky své velikosti a chemickým vlastnostem umožňují dodávat molekuly na určená místa, načasovat jejich uvolňování, penetrovat bariéry nebo spouštět uvolňování. Tyto systémy však mají mnoho praktických nevýhod, jako např. nízkou stabilitu, omezenou kapacitu, kolik molekul zvládnou pojmout nebo shlukování. NUENEX je ideálním řešením těchto problémů. Díky rychlému zapouzdření, zaschnutí a znehybnění v polymerové matrici jsou tyto systémy na bázi měkkých nanočástic během skladování při pokojové teplotě stabilizované, při rozpouštění se uvolňují snadno a neshlukují se. NUENEX těmto systémům otevírá nové možnosti využití v kosmetice, potravinářství, krmivech a biomedicíně.
  • Anorganické nanočástice – anorganické nanočástice, jako částice na bázi uhlíku (tj. nanotrubice, grafén, fulerény), oxidy kovů (tj. TiO2, ZnO), nanočástice kovů (tj. nanočástice Ag, Cu) nebo komplexní anorganické nanočástice (tj. kvantové body) dnes mají celou řadu použití. Uplatňují se při katalýze, selektivní adsorpci/desorpci, mechanickém vyztužování, v senzorech, bateriích, při antimikrobiální aktivitě i biokompatibilitě. NUENEX umožňuje zapouzdřovat nanočástice za použití disperzní enkapsulace. Tato technologie umožňuje zapouzdřit anorganickou složku velmi efektivně – až do 60 % váhy. Upravená hybridní anorganická/organická nanovlákna najdou využití v biomedicíně a průmyslu.
  • Průmyslové funkční molekuly – kromě anorganických příměsí lze technologii NUENEX využít pro vývoj nanovláken i s jinými molekulami, které mají v průmyslu své místo. Ve vysokovýkonných mazacích systémech se například používá kombinace mazadel a polymerové části, která je citlivá na smykové napětí.