GDPR

Informace o právech subjektů údajů v souladu s nařízením GDPR​

 

Společnost RESPILON E-commerce s.r.o., IČ: 091 65 967, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C117619, zastoupená jednatelem panem Romanem Zimou

(dále jen jako Společnost)

Považujeme ochranu a důvěrnost osobních údajů za velmi důležitou. V tomto ohledu Vás chceme, coby správce osobních údajů, informovat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme, k čemu je využíváme a na základě jaké legislativy tak činíme. 

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zjm. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZOOÚ)), tak s legislativou Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR)). Úplné znění GDPR je k dispozici na webové adrese https://gdpr-info.eu/

Nařízení GDPR naší Společnosti ukládá, jako správci osobních údajů, aby zejména informovala zaměstnance, zákazníky, klienty, dodavatele a další osoby, kterých se týká zpracování osobních údajů, o shromažďování, zpracování a využívání údajů a upozornila je na jejich práva v této oblasti. Informujeme Vás tedy o Vašich obecných právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 1. Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 1. Zpracování osobních údajů

Obvykle poskytujete naší Společnosti následující základní osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Titul
 • Adresa, ulice, číslo domu, PSČ
 • Datum narození
 • Rodné číslo

Tyto údaje jsou nezbytné pro naši Společnost, jsou nezbytné pro plnění právních povinností, které se na naši Společnost vztahují. 

Dále poskytujete následující osobní údaje:

 • Číslo mobilního telefonu
 • E-mailová adresa
 • Dokumenty s identifikačními údaji (OP, pas, ŘP)
 • Číslo bankovního účtu
 • Rodinný stav
 • Vzdělání
 • Podobizna
 • Místo narození
 • Číslo občanského průkazu
 • Číslo řidičského průkazu
 • Číslo pasu
 • Adresa pobytu
 • Místo narození
 • Věk
 • IP adresa

a další

Svoje osobní údaje můžete aktuálně měnit osobně nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@respilon.com kdykoli po dostatečné identifikaci. 

Toto zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b), c) GDPR a je nezbytné pro plnění právních a smluvních povinností, které se na naši Společnost vztahují.

 1. Doba uložení

Vaše osobní údaje se archivují po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností, které se na naši Společnost vztahují. Archivační doby se běžně pohybují od tří do deseti let.

 1. Poskytování osobních údajů

Na vyžádání soudních či správních orgánu poskytujeme osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

 1. Využívání služeb zpracovatelů osobních údajů

Naše Společnost používá k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracují výlučně na pokyn naší Společnosti a jsou zavázáni k dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé byli pečlivě vybráni a budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí služby, nebo v rozsahu, ve kterém jste povolili zpracování a užívání Vašich osobních údajů.

 1. Bezpečnost osobních údajů

Máme zavedena technická a organizační bezpečností opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Bezpečnostní prvky k ochraně údajů průběžně přizpůsobujeme aktuálnímu stavu techniky.

 1. Vaše práva

7.1 Právo na informace, Článek 15 GDPR

Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o svých osobních údajích uložených u nás, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám můžeme za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky. 

7.2 Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat písemné podepsané odvolání souhlasu poštou na adresu Společnosti. Odvolání souhlasu není účinné ve vztahu údajům, které jsou nezbytné pro plnění právních povinností, které se na naši Společnost vztahují 

7.3 Právo na opravu, Článek 16 GDPR

Pokud Vaše údaje uložené u naší Společnosti nejsou přesné či správné, můžete je nechat opravit či doplnit naší Společností.

7.4 Právo na výmaz a omezení zpracování, Článek 17 GDPR

Máte právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů zpracovaných naší Společností. K výmazu svých osobních údajů postačuje zaslat písemně podepsanou žádost poštou na adresu Společnosti. Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. To je možné například v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo musí být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti. Nicméně v jednotlivých případech nemusí být toto právo uznáno. 

Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchování nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. Po výmazu Vašich osobních údajů již není možné zajistit Vám přístup k osobním údajům. Osobní údaje, které nebylo možno vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uschování, budou pro Vaši bezpečnost zablokovány. 

7.5 Právo na přenositelnost osobních údajů, Článek 20 GDPR

Pokud požadujete získat osobní údaje, které zpracováváme, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, když to bude technicky možné.

 1. Právo podat stížnostu dozorového úřadu, Článek 77 GDPR

Při stížnostech se obraťte písemnou formou na adresu naší Společnosti. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu proti zpracování svých osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Máte právo podat stížnost také u dozorového úřadu Unie nebo členského státu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Kontaktní informace příslušných dozorových úřadů lze dohledat na webových stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 1. Právo vznést námitku, Článek 21 GDPR

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů s účinkem do budoucna, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu (viz Článek 6, odst. 1 písm. e), f) nařízení GDPR). Pokud vznesete námitku, ověříme, zda jsou splněny zákonné požadavky na zpracování Vašich osobních údajů, a pokud tomu tak není, upustíme od veškerého dalšího zpracování Vašich osobních údajů.

 1. Fotografie a videozáznamy

Společnost zveřejňuje fotografie a videozáznamy z akcí pořádaných nebo spolupořádaných Společností v tisku, v elektronických médiích, na svých webových a jiných stránkách v síti Internet, ve sdělovacích prostředcích apod. Na pořízených a zveřejněných fotografiích a videozáznamech může být zobrazena Vaše podoba a hlas a další projevy osobnosti člověka či Vašich dětí. Vždy usilujeme o to, aby nebylo možné určit totožnost, a nechceme jakkoli zasahovat do Vašeho soukromí. Pokud máte přes uvedené zájem, můžete od nás požadovat informace o fotografiích a videozáznamech uložených u nás, o jejich původu, o způsobu, kterým byly zveřejněny a máte právo žádat o omezení zveřejnění, na výmaz nebo odstranění fotografie či videozáznamu.  K vyřízení postačuje zaslat písemnou žádost poštou na adresu Společnosti. 

Na dotazy vznesené elektronicky odpoví Společnost také elektronicky, pokud jste ve svém dotazu nepožádali jinou formu. Informace a oznámení ve vztahu k GDPR jsou poskytovány zdarma. Pouze v případě zjevně neopodstatněných nebo přehnaných požadavků je Společnost oprávněna požadovat případnou náhradu vzniklých nákladů. Žádosti o informace se obvykle zpracovávají okamžitě, nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti. Tato lhůta může být prodloužena o další dva měsíce, vyžaduje-li to náročnost, četnost žádostí či množství doprovodné dokumentace a nezbytnost jejího dohledání. O případném prodloužení lhůty Vás bude Společnost informovat během jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti s uvedením důvodů prodlení. Pokud nebude na Vaši žádost reagovat, bude Vás o tom informovat v téže lhůtě od obdržení Vaší žádosti, přičemž uvede relevantní důvody a upozorní Vás na možnost podat stížnost k dozorovému úřadu nebo příslušnému soudu.

Více o zpracování osobních údajů naleznete na
GDPR kamerový systém Čestlice 1.pdf
GDPR kamerový systém Čestlice 2.pdf

 

V Brně dne 1.1.2022

Za RESPILON E-commerce s.r.o.
Roman Zima
jednatel